Hierna kan u informatie terugvinden over de gebruiksvoorwaarden van de website van Azuro.

Omdat onze gebruiksvoorwaarden in de toekomst kunnen wijzigen omwille van gewijzigde (digitale) toepassingen en/of wettelijke of contractuele verplichtingen, raden wij u aan om deze voorwaarden regelmatig na te lezen. Belangrijke wijzigingen worden op onze website aangekondigd.

De huidige versie dateert van 1 maart 2019.

Het openen en doorbladeren (“Browsen”) van de website van Azuro of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Azuro de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al zouden deze sites het logo van Azuro bevatten, aangezien Azuro geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Azuro niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Azuro is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Azuro te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Azuro aan andere websites (“Framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van Azuro. De inhoud op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Azuro of zijn aangestelden. U mag de inhoud gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de inhoud op de website van Azuro zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Azuro, is verboden.

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is. Azuro is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

De op (of via) deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De inhoud op deze website vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel, als gevolg van een contractuele relatie met Azuro, op u van toepassing zijnde garantie. Azuro is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de inhoud op deze website of een gelinkte website. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Azuro voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de inhoud op deze website of een gelinkte website niet meer bedragen dan 1,00 EUR.

Op de website van Azuro kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “cookies” om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van Azuro. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid verwijzen wij u graag door het privacy beleid op onze website.

Azuro is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Azuro stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, met inbegrip van alle projecten, bestanden en andere aanhangsels die naar ons worden verzonden, evenals reacties, anders dan persoonsgegevens, die u via de website naar Azuro verstuurt, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of reacties geeft u Azuro een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Azuro behoudt zich het recht voor dergelijke informatie of reacties te gebruiken op iedere door Azuro wenselijk geachte wijze.

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Azuro behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden zoals hierboven beschreven en ingevolge dewelke deze website wordt aangeboden, op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Azuro werd geregistreerd als adviesbureau voor private arbeidsbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met erkenningsnummer 00534-405-20140717.

Azuro onderschrijft de ethische gedragscode op basis van het decreet van 10 december 2010 en het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010. Hieronder kan u een integraal exemplaar van deze gedragscode in het Nederlands terugvinden:

1° Deze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten van private arbeidsbemiddeling, met uitzondering van outplacementactiviteiten en uitzendactiviteiten.

2° Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.

3° Het bureau aanvaardt slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of binnen voorzienbare termijn zullen ontstaan, evenals opdrachten van werknemers en werkzoekenden bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling.

4° Het bureau mag tijdens de procedure geen onderscheid maken op grond van handicap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, behalve als dat wettelijk is vereist of toegelaten.

5° Het bureau verbindt er zich toe naar aanleiding van de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten geen maximumleeftijdsgrens te stellen.

6° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wetgeving betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen voor de toegang tot een zelfstandig beroep.

7° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

8° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging.

9° Het bureau mag geen activiteiten verrichten die leiden tot werkzaamheden die worden verboden krachtens de wetgeving op de kinderarbeid.

10° Het bureau verbindt er zich toe geen werknemers te werven voor of te plaatsen in arbeidsplaatsen die onaanvaardbare risico’s en gevaren inhouden voor de werknemers of waarin de werknemers het slachtoffer dreigen te worden van misbruik of van een discriminerende behandeling.

11° Alle kosten die verbonden zijn aan de opdracht, vallen ten laste van de opdrachtgever en het bureau.

12° De medewerking van de kandidaten moet berusten op overleg en vrijwilligheid. Het bureau zal een bijzondere discretie en omzichtigheid hanteren als het kandidaten benadert bij de uitoefening van hun professionele activiteiten.

13° Het bureau geeft aan de kandidaten een duidelijk en objectief beeld van zijn diensten en werkwijze. Het verduidelijkt zijn doelstellingen, methoden en de context van zijn optreden. Het stelt de kandidaat op zijn vraag in kennis van de gedragscode. Het bureau verstrekt aan de kandidaten voldoende informatie over de openstaande arbeidsplaats.

De volgende gegevens worden zo snel mogelijk uitdrukkelijk vermeld :

 • de naam en de aard van de functie en de functievereisten;
 • de naam, het adres en het werkdomein van de opdrachtgever;
 • de plaats waar de functie verricht moet worden, behalve als dat vooraf niet kan worden vastgesteld of indien het gaat om functies die niet aan een bepaalde plaats van tewerkstelling gebonden zijn;
 • de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon;
 • de bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden;
 • de aard, een indicatie van de tijdsduur en het verloop van de bemiddelingsprocedure;
 • eventueel, de afname van psychologische en/of medische onderzoeken;
 • eventueel, de opname in een geautomatiseerd bestand;
 • Bij arbeidsbemiddeling van werknemers in het buitenland moet die informatie ook worden verstrekt in hun eigen taal of in een taal die ze begrijpen.

 

14° Het bureau verbindt er zich toe de bemiddeling binnen een redelijke termijn te laten verlopen. Het bureau dient zich in het bijzonder houden aan de concrete afspraken die gemaakt zijn bij het opstellen van de opdracht.

15° Het bureau waarborgt alle verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke wijze te behandelen.

Informatie over een kandidaat kan slechts aan derden worden doorgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Verder dient het bureau de volgende gedragsregels te respecteren :

 • het bureau waakt erover dat alle personeelsleden de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens respecteren;
 • persoonlijke gegevens moeten in principe verkregen worden van de werknemer zelf; als het bureau het noodzakelijk acht persoonlijke gegevens in te winnen bij derden, dient de werknemer daarvan vooraf op de hoogte gebracht en moet hij daarvoor zijn toestemming verlenen. De werknemer ondertekent daarvoor een verklaring waarvan hij de draagwijdte duidelijk kan begrijpen en die minimum volgende gegevens bevat : de identiteit van de persoon, de identiteit van de organisaties of personen, de aard van de gegevens, de redenen voor opvraging van de gegevens en de periode waarin de toestemming zal worden gebruikt. Als het curriculum vitae uitdrukkelijk naar een referentiepersoon wordt verwezen, geldt dat als impliciete toestemming van de werknemer;
 • er worden geen persoonlijke gegevens ingewonnen en opgeslagen die niet noodzakelijk zijn voor de opdracht;
 • de persoonlijke gegevens worden bewaard en gecodeerd op een wijze die de werknemer kan begrijpen en die hem geen enkel kenmerk toedicht met een mogelijk discriminerend effect tot gevolg;
 • de werknemer kan op elk moment zijn toestemming intrekken om gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, op te vragen en te gebruiken. Het bureau verbindt er zich toe dossiers met persoonsgegevens slechts bij te houden zolang de kandidaat dat wenst of zolang dat nodig is voor de concrete opdracht. Het bureau is er toe gehouden de in het dossier van de opdrachtgever of dewerknemer bijgehouden gegevens te corrigeren als de opdrachtgever of de werknemer daarom verzoekt.

16° Het bureau mag medische gegevens slechts inwinnen als dat noodzakelijk is om te bepalen of de werknemer in staat is een bepaalde functie uit te oefenen of te voldoen aan de eisen van gezondheid en veiligheid.

17° Het bureau mag geen genetische testen verrichten of laten verrichten.

18° Het bureau verbindt zich ertoe om alle kandidaten schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing die over hen genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt het bureau uitdrukkelijk de redenen hiervan. De kandidaat heeft, op aanvraag, recht op informatie over de resultaten van interviews, tests en praktische proeven.

19° Het bureau verbindt er zich toe geen schadevergoeding te vragen van werknemers die de procedure vroegtijdig stopzetten of niet ingaan op de vacature waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld.

20° De overlegging van gezegelde afschriften van diploma’s, getuigschriften, attesten en andere stukken mogen door het bureau pas gevraagd worden na afloop van de bemiddelingsprocedure.

21° Het bureau verbindt er zich toe in bemiddelingsactiviteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving.

22° Als een sollicitant die onderworpen is aan de werklozencontrole, aan een selectieprocedure deelneemt, is het bureau ertoe gehouden op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift te overhandigen waarop de datum en het uur van het bezoek wordt vermeld.

23° Het bureau organiseert de selectie zo dat de verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden beperkt.

24° Als de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag die proef niet langer duren dan nodig is om de bekwaamheid van de sollicitant te onderzoeken.

25° Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten verricht en waar de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, moet :

 • in de overeenkomst met de opdrachtgever – de betreffende gegevens (onder meer beschrijving van de werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en indicatie van de tijdsduur) met betrekking tot de bemiddelingsopdracht, afzonderlijk vermelden;
 • de opdrachtgever wijzen op zijn sociale en fiscale verplichtingen, en de opdracht weigeren indien blijkt dat de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt.

26° Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van sportbeoefenaars verricht, informeert de werknemer onverwijld en gedetailleerd over alle initiatieven die worden genomen voor de werkgevers en over de initiatieven die door de werkgevers werden genomen voor het bureau.