Below you can find information about the conditions of use of the Azuro website. Because our terms of use may change in the future because of changed (digital) applications and / or legal or contractual obligations, we advise you to read these conditions regularly. Important changes are announced on our website. The current version dates from 1 March 2019.

Opening & browsing Azuro’s website or using and/or downloading of this website’s information means you subscribe to the below terms of use.

Links to third party websites shall only be offered for ease of use, and do not imply that Azuro approves or subscribes to these linked sites even when these would contain Azuro’s logo, as Azuro does not have any say as to the content of these sites. For this reason Azuro cannot be held responsible for the linked sites’ content or the links contained herein. It is not allowed to create a link to an Azuro website without Azuro’s explicit written consent, and you acknowledge that linking Azuro’s website to other websites (“Framing”) or similar acts are prohibited.

This website is protected by intellectual property rights and is exclusively owned by Azuro. This website’s content is protected by intellectual property rights, and remains property of Azuro or its third parties. You are allowed to use its content for personal, non-commercial goals in accordance with legal provisions concerning intellectual property. Any other use or change of Azuro’s website’s content is prohibited without Azuro’s written consent.

Despite of the care and attention used to this website’s compilation, it is possible that the information conveyed herein is incomplete, incorrect or out of date. Azuro is neither liable for possible viruses, in case the website should contain these.

The information offered on or through this website cannot be used as any form of advice. Decisions made based on this information are at your own risk.

This website’s content does not form any extension or adaptation of warranty even when applicable to you as a consequence of a contractual relationship with Azuro. Azuro cannot be held responsible for indirect damages, consequential damages or additional damages; including though not limited to loss of profit or loss of income, business interruption and/or loss of data following or related to the use of, or the inability to use of, or the use as a starting point of this or a linked website. In any case Azuro’s liability for direct damages following or related to the use of this website or a linked website shall not be more than 1,00 EUR.

On the Azuro website cookies can be used to monitor its users’ Internet usage. A cookie is a data element sent from a website to your browser, after which your browser can save this in your system. These cookies are used to help you find the requested information, and tune your visit to the website to your individual preferences. You can opt to not accept these cookies by setting up your browser as such. Not accepting cookies can cause you not to have access to certain pages n Azuro’s website. In case of any further questions or requests with regard to our data protection policy, please contact Azuro.

Azuro is in no way obligated to check the information sent to the Azuro website. You guarantee that all information, including all projects, files, and other attachments sent to us, as well as reactions, other than personal data, sent through the Azuro website do not infringe intellectual property rights or any other applicable law. Said information or reactions shall be treated as non-confidential and free of intellectual property rights. By sending information or reactions you give Azuro the unlimited and irrevocable license to use, execute, portray, adapt, and send said information or reaction including all underlying ideas, concepts, and knowhow. Azuro remains the right to use said information or reaction in any by Azuro advisable way.

In all disputes or requisitions following from or applicable to the Terms of Use, Belgian law will be applied. Said disputes or requisitions shall exclusively be presented to the competent courts of Antwerp. In case a condition of the Terms of Use shall be found unlawful, invalid or unenforceable, it will not prejudice the other conditions in terms of validity and applicability.

Azuro keeps the right to change the above-mentioned terms of use at any time, and without prior notification, concerning the way of offering of this website. Upon using this website you are automatically bound by these changes, and should read these terms of Use regularly.

Azuro is registered as private employment consulting agency at the Brussels Capital Region with approval number 00534-405-20140717.

Azuro adopted the ethical code of conduct based on the decree of 10 December 2010 and the resolution of the Flemish government of 10 December 2010. Below you will find a complete version of this code of conduct in Dutch:

1° Deze gedragscode is van toepassing op alle activiteiten van private arbeidsbemiddeling, met uitzondering van outplacementactiviteiten en uitzendactiviteiten.

2° Het bureau weigert elke opdracht die in strijd is met de gedragscode.

3° Het bureau aanvaardt slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of binnen voorzienbare termijn zullen ontstaan, evenals opdrachten van werknemers en werkzoekenden bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling.

4° Het bureau mag tijdens de procedure geen onderscheid maken op grond van handicap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid, behalve als dat wettelijk is vereist of toegelaten.

5° Het bureau verbindt er zich toe naar aanleiding van de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten geen maximumleeftijdsgrens te stellen.

6° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wetgeving betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen voor de toegang tot een zelfstandig beroep.

7° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

8° Het bureau is ertoe gehouden de bepalingen na te leven van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging.

9° Het bureau mag geen activiteiten verrichten die leiden tot werkzaamheden die worden verboden krachtens de wetgeving op de kinderarbeid.

10° Het bureau verbindt er zich toe geen werknemers te werven voor of te plaatsen in arbeidsplaatsen die onaanvaardbare risico’s en gevaren inhouden voor de werknemers of waarin de werknemers het slachtoffer dreigen te worden van misbruik of van een discriminerende behandeling.

11° Alle kosten die verbonden zijn aan de opdracht, vallen ten laste van de opdrachtgever en het bureau.

12° De medewerking van de kandidaten moet berusten op overleg en vrijwilligheid. Het bureau zal een bijzondere discretie en omzichtigheid hanteren als het kandidaten benadert bij de uitoefening van hun professionele activiteiten.

13° Het bureau geeft aan de kandidaten een duidelijk en objectief beeld van zijn diensten en werkwijze. Het verduidelijkt zijn doelstellingen, methoden en de context van zijn optreden. Het stelt de kandidaat op zijn vraag in kennis van de gedragscode. Het bureau verstrekt aan de kandidaten voldoende informatie over de openstaande arbeidsplaats.

De volgende gegevens worden zo snel mogelijk uitdrukkelijk vermeld :

 • de naam en de aard van de functie en de functievereisten;
 • de naam, het adres en het werkdomein van de opdrachtgever;
 • de plaats waar de functie verricht moet worden, behalve als dat vooraf niet kan worden vastgesteld of indien het gaat om functies die niet aan een bepaalde plaats van tewerkstelling gebonden zijn;
 • de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon;
 • de bijzondere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden;
 • de aard, een indicatie van de tijdsduur en het verloop van de bemiddelingsprocedure;
 • eventueel, de afname van psychologische en/of medische onderzoeken;
 • eventueel, de opname in een geautomatiseerd bestand;
 • Bij arbeidsbemiddeling van werknemers in het buitenland moet die informatie ook worden verstrekt in hun eigen taal of in een taal die ze begrijpen.

14° Het bureau verbindt er zich toe de bemiddeling binnen een redelijke termijn te laten verlopen. Het bureau dient zich in het bijzonder houden aan de concrete afspraken die gemaakt zijn bij het opstellen van de opdracht.

15° Het bureau waarborgt alle verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke wijze te behandelen.

Informatie over een kandidaat kan slechts aan derden worden doorgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Verder dient het bureau de volgende gedragsregels te respecteren :

 • het bureau waakt erover dat alle personeelsleden de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens respecteren;
 • persoonlijke gegevens moeten in principe verkregen worden van de werknemer zelf; als het bureau het noodzakelijk acht persoonlijke gegevens in te winnen bij derden, dient de werknemer daarvan vooraf op de hoogte gebracht en moet hij daarvoor zijn toestemming verlenen. De werknemer ondertekent daarvoor een verklaring waarvan hij de draagwijdte duidelijk kan begrijpen en die minimum volgende gegevens bevat : de identiteit van de persoon, de identiteit van de organisaties of personen, de aard van de gegevens, de redenen voor opvraging van de gegevens en de periode waarin de toestemming zal worden gebruikt. Als het curriculum vitae uitdrukkelijk naar een referentiepersoon wordt verwezen, geldt dat als impliciete toestemming van de werknemer;
 • er worden geen persoonlijke gegevens ingewonnen en opgeslagen die niet noodzakelijk zijn voor de opdracht;
 • de persoonlijke gegevens worden bewaard en gecodeerd op een wijze die de werknemer kan begrijpen en die hem geen enkel kenmerk toedicht met een mogelijk discriminerend effect tot gevolg;
 • de werknemer kan op elk moment zijn toestemming intrekken om gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, op te vragen en te gebruiken. Het bureau verbindt er zich toe dossiers met persoonsgegevens slechts bij te houden zolang de kandidaat dat wenst of zolang dat nodig is voor de concrete opdracht. Het bureau is er toe gehouden de in het dossier van de opdrachtgever of dewerknemer bijgehouden gegevens te corrigeren als de opdrachtgever of de werknemer daarom verzoekt.

16° Het bureau mag medische gegevens slechts inwinnen als dat noodzakelijk is om te bepalen of de werknemer in staat is een bepaalde functie uit te oefenen of te voldoen aan de eisen van gezondheid en veiligheid.

17° Het bureau mag geen genetische testen verrichten of laten verrichten.

18° Het bureau verbindt zich ertoe om alle kandidaten schriftelijk op de hoogte te brengen van de beslissing die over hen genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt het bureau uitdrukkelijk de redenen hiervan. De kandidaat heeft, op aanvraag, recht op informatie over de resultaten van interviews, tests en praktische proeven.

19° Het bureau verbindt er zich toe geen schadevergoeding te vragen van werknemers die de procedure vroegtijdig stopzetten of niet ingaan op de vacature waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld.

20° De overlegging van gezegelde afschriften van diploma’s, getuigschriften, attesten en andere stukken mogen door het bureau pas gevraagd worden na afloop van de bemiddelingsprocedure.

21° Het bureau verbindt er zich toe in bemiddelingsactiviteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving.

22° Als een sollicitant die onderworpen is aan de werklozencontrole, aan een selectieprocedure deelneemt, is het bureau ertoe gehouden op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift te overhandigen waarop de datum en het uur van het bezoek wordt vermeld.

23° Het bureau organiseert de selectie zo dat de verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden beperkt.

24° Als de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag die proef niet langer duren dan nodig is om de bekwaamheid van de sollicitant te onderzoeken.

25° Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten verricht en waar de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, moet :

 • in de overeenkomst met de opdrachtgever – de betreffende gegevens (onder meer beschrijving van de werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en indicatie van de tijdsduur) met betrekking tot de bemiddelingsopdracht, afzonderlijk vermelden;
 • de opdrachtgever wijzen op zijn sociale en fiscale verplichtingen, en de opdracht weigeren indien blijkt dat de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt.

26° Het bureau dat activiteiten van arbeidsbemiddeling van sportbeoefenaars verricht, informeert de werknemer onverwijld en gedetailleerd over alle initiatieven die worden genomen voor de werkgevers en over de initiatieven die door de werkgevers werden genomen voor het bureau.